• İlkokul Etkinlikleri
    • Yeni Nesillere Yeni Nesil Etkinlikler

2.Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sıranı Bul: Öğrenci sayısına göre iki veya üç grup oluşturulur. Her gruptaki öğrenciye birden başlayarak rakamlar verilir. Her öğrencinin aldığı rakam büyük bir kağıda yazılarak öğrencinin göğüs kısmına tutturulur. Öğrencilerin grubunu ve grup arkadaşlarını tanıması sağlanır. Verilen komut veya müzik ile tüm öğrenciler birbirlerinin arasına girer. Daha sonra müzik kesilerek her öğrencinin grubunda, sayısına göre sıraya girmesi beklenir. İlk sıraya giren grup alkışlattırılır.
Şişe Devirmece: Yeterli sayıda içine su doldurulmuş pet şişeler gurup sayısı kadar paylaştırılır. Grupların önünde dizilir.Belli mesafeden öğrencilerin topu atarak devirmeleri istenir. Topu atan öğrenci koşarak grubun arkasına geçer.Şişelerin hepsini ilk deviren grup oyunu kazanır. Video için tıklayınız.75.mb.
Müzikli Yer Kapmaca Oyunu: Oyun için bir müzik seçilir. Her öğrencinin bir yeri vardır. Ebe ortada bekler. Öğretmen müziği başlatarak öğrencilere yürüyüş, galop, kayma vb. yaptırır. Bu esnada müziği aniden keser. Her öğrenci yerine oturmaya çalışır. Ebe de onlar otururken kendine yer kapmaya çalışır. Açıkta kalan öğrenci yeni ebe olur. 
Seken Yılan: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her grup belirlenen çizginin arkasında derin kolda sıraya geçer. Grupların önünde belirli mesafede beş tane huni koyulur. Verilen işaretle öğrencilerin bunların arasından zıplayarak, sekerek vb şekilde geçerek grubunun arkasına derin kolda sıraya geçmesi istenir. 
Tanışma Dansı: Öğrenciler iç ve dış grup olarak iki gruba ayrılırlar. Öğretmenin komutuyla ellerini çırparak sağa ve sola doğru şarkı söyleyerek dönerler. Şarkının durduğu yerde öğrenciler yüz yüze dönerler ve karşılarına çıkan eşle üç kez el ele vurur, sonra üç kez bacaklara vurulur. İçteki eşle dıştaki eş yer değiştirir. Oyun değişik yönergelerle devam eder. 
Aç Fil: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun bir kovası olur. Her kovanın etrafı sınırlarını belli etmek için daire içine alınır. Öğrencilerin her birine ait kum torbaları olur. Bu torbalar öğrencilerin bulunduğu çizginin önünde kutu üzerinde durur. “Başla” komutunun verilmesiyle birlikte her grubun başındaki öğrenci bir kum torbası alıp, gidip kovanın içine atar. Önce bitiren grup oyunu kazanmış olur. 
Mısır Patlatma: Öğrenciler daire çizgisinde yere çömelirler. Öğretmen öğrencilere “şimdi sizinle mısır patlatacağız. Hepinizin ellerinde elek var” der. Mısırları önce ateşte ısıtacaklarını söyler. Sonra çocuklar ellerinde elek varmış gibi kollarını sağa sola sallamaya başlar ve mısır patlatıyormuş gibi yaparlar. Bu sırada öğretmen “pattt” diye bağırır. Bütün öğrenciler bu sesi duyunca oldukları yerde sıçrarlar ve yine eski durumlarını alırlar. Öğretmen “patt” demeden kimse mısırını patlatmaz. Komutu yanlış anlayan öğrenci yönergeyi tekrar uygular. 
Oyuncak Oyunu: Bütün öğrenciler daire şeklinde sıralanırlar. Öğrencilerden biri ortadadır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra bu numaralara isimler takılır. Örneğin 1 numaralı öğrenciler tren,2 numaralı öğrenciler otobüs vb isimler verilir. İsimler verildikten sonra ortadaki öğrenci “trenler” diye bağırır. Tren olan numaralar dairenin dışına çıkıp dairenin etrafında koşarak tekrar yerlerine gelmeye çalışırlar. Yerine ilk gelen öğrenci elini havaya kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek ikinci oyunu o kişi başlatır. 
Kıvrımlı Koşu: Oyun oynanacak alana düz bir çizgi çizilir. Bu çizginin üzerine belirli aralıklarla top koyulur. Öğrenciler bu topların arasından kıvrılarak geçerler. Topların bitiminde geriye döner ve aynı
şekilde kıvrımlı koşuyla başladığı yere geri dönerler. Öğrenciler bu tür kıvrımlı koşuya alıştıktan sonra iki grup halinde yarışmalı şekilde bu oyunu oynayabilirler. 
Bak Gör Uygula: Oyun oynanacak mekanda öğrencilerin ikişerli grup oluşturmaları sağlanır. Grupların birbirlerine çok yakın olmamasına dikkat edilir. Öğretmen öğrencilere verdiği komutla vücudunun bölümlerini kullanarak hareket etmelerini söyler(sağa yürü sola yürü, yavaş yürü, hızlı yürü, öne yürü vb.).Daha sonra öğrencilere bu hareketleri grup içinde birbirlerine yaptırmaları söylenir. Öğretmenin verdiği komutla önce her gruptan bir öğrenci arkadaşına ister sözlü ister uygulamalı olarak göstererek hareketleri yaptırır. Öğretmenin komutuyla eşler değişir. 
Hey Dansı: Öğrenciler kızlar ve erkekler olarak iki gruba ayrılır. Bir grup iç daire diğer grup dış daire olur. Öğrenciler el ele tutuşurlar. İç grup yüzlerini dış gruba döner. Komutla birlikte iç ve dış daireler aynı anda önce sola, sonra sağa doğru hareket ederler. Bu yer değiştirme sırasında öğrencilerden biri “heyyyy” diye bağırır. Öğrenciler bu komutu alınca ellerini bırakır ve aralardan iç grup dış grubun, dış grupta iç grubun yerine geçer. Tekrar el ele tutuşurlar ve bu şekilde oyun devam eder. 
Bakkallar, Manavlar, Balıkçılar: Öğrenciler eşit olarak üç gruba ayrılırlar. Her bir gruba sırayla bakkallar, manavlar, balıkçılar ismi verilir. Ortaya büyük üç daire çizilir. Bu daireler de bakkal, manav ve balıkçı dükkanları olur. Öğrenciler oyun alanında serbestçe dolaşırlar “başla” komutuyla öğrenciler kendi bulundukları daireye girip el ele tutuşurlar. El ele ilk tutuşan grup diğer gruptan bir oyuncu alma hakkına sahip olur. Oyuncusu biten grup oyunu kaybetmiş sayılır. 
Uzak-Yakın: Öğrenciler oyun mekanında dağınık şekilde dururlar. Öğretmen kendisinden en uzakta ve en yakında olan öğrencinin adını söyler ve yanına çağırır. Her öğrenci kendine bir eş seçer ve müzik açıldığında oyun başlar. Öğrenciler birbirlerinden en uzak noktaya giderler. Müzik durduğunda ise birbirlerine doğru koşarak en kısa sürede yakınlaşmaya çalışırlar. En kısa sürede koşarak birbirine yakınlaşan öğrenciler alkışlanır. 
Elma Toplama: Öğretmen öğrencilere elma resmi gösterir. Öğretmen “hopluyoruz, zıplıyoruz daldan elma topluyoruz.” cümlesini öğrencilerle birlikte söyler. Öğretmen öğrencilerden zıplayarak elma toplama hareketini yapmalarını ister. Öğretmen “bekçi geliyor saklanıyoruz.” diye bağırır ve bütün öğrenciler yere çömelip büzülürler. Öğrencilerden birinin üzerine örtü örtülür. Bütün öğrenciler ayağa kalkar ve öğretmen bekçi kimi götürmüş diye öğrencilere sorarak tahmin etmelerini söyler. Tahmini doğru çıkan kişi öğretmen yerine yeni yönergeleri verecek kişi olur. 
Günaydın: Öğrenciler daire oluştururlar. Aralarından bir ebe seçilir ve bu kişi dairenin dışında durur. Ebe öğrencilerin etrafında dolaşırken hafifçe bir arkadaşının omzuna dokunur ve “benimle gelme.” der. Dokunulan kişi ayağa kalkar ve ebenin ters yönünde koşmaya başlar. Karşılıklı geldikleri yerde birbirlerini eğilerek selamlarlar ve “günaydın” derler. Boş yeri kapmak için koşmaya devam ederler. Boş yeri kapamayan yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. 
Sekerek Yer Kapmaca: Ebe seçilir. Öğrenciler geniş bir daire oluştururlar. Her öğrencinin ayaklarının çevresine bir daire çizilir. Ebe ortada durur. Daire içinde bulunan öğrenciler birbirleriyle işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirmek için gidişler tek ayakla ve seke seke yapılır. Ebe de en ortada çizilmiş olan kendi dairesinin içindedir. İki öğrenci yer değiştirmek için seke seke giderlerken ebe de onlardan birinin yerini kapmak için zıplayarak boş daireye doğru gider. Kimin yeri kapılırsa yeni ebe o kişi olur. Oyun bu şekilde devam eder. 
Kuzular Yarışması: Öğretmen öğrencilere kuzular yarışması yapacağını söyler. Oyun için başlangıç ve bitiş noktası belirlenir. Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar kuzu taklidi yaparak en hızlı ulaşan grup birinci olur. Oyun değişik hayvan taklitleriyle sürdürülür. 
Sek Sek: Yere peş peşe birden sekize kadar kareler çizilir. Öğrenci birinci kareye atılan taşa basmadan tek ayak üzerinde zıplayıp sekizinci kareye kadar gider ve tek ayakla zıplayarak birinci kareye geri döner. Taşı alır ve çizgiye basmadan kareden çıkar. Oyun bu şekilde 2,3,4,…8. kareye kadar devam eder. Taş karenin dışına atılırsa veya ayak çizgiye basarsa oyun sırası arkadaşına geçer. 
Don-Çözül: Sınırları belirlenmiş mekanda öğrenciler serbestçe dolaşırlar. Öğretmen (sağ elini kaldırarak, sol elini kaldırarak, zıplayarak) değişik yönergeler vererek hareket etmelerini söyler. Öğrenciler hareketi yaparken öğretmen “donnn” der. Öğrenciler hareketsiz kalırlar. “Çözül” dediğinde yeni komuta göre hareket etmeye başlarlar
8-4-2 Oyunu: Öğrenciler oyun oynanacak mekanda dağınık şekilde yüzleri duvara dönük durur. Duvara öğrencilerin görebileceği büyüklükte 8-4-2 rakamları asılır. Öğretmen sekiz rakamını söylediğinde öğrencilerin hepsi sekiz kez ayaklarını yere vurur ve donar. Öğretmen dört rakamını söylediğinde herkes dört kez ellerini çırpar ve donar. Öğretmen iki rakamını söylediğinde öğrenciler iki kez parmaklarını şıklatır ve donar. Rakamlardaki hareketler çeşitlendirilebilir
Hasta İyileşti: Öğretmen hastalıkla ilgili kelimeleri oyuna katılan öğrencilere dağıtır. “Doktor, hemşire, hastabakıcı, aspirin vb.” öğrencilere bu adları unutmamaları söylenir. Öğretmen size bir hikaye anlatacağım der. Bu hikaye içinde ismi geçen kişi kalkıp tekrar oturacak der ve hikayeyi anlatmaya başlar. Mesela “dün eve giderken başım çok ağırdı, bir aspirin içtim. Eve gidince annem bir doktor çağırdı.” gibi hikayeye devam edilir. “Aspirin, doktorismini alan öğrenciler kelimenin geçtiği yerlerde yerlerinden kalkıp tekrar otururlar. Hikaye değiştirilerek devam eder. Yeni hikaye oluşturmak isteyen öğrenci olursa onlara da izin verilir. 
Tıp Oyunu: Okul bahçesinde oynanan bir oyundur. Öğrencilerden biri tıp diyecek kişi olarak seçilir. Öğrenciler dağınık şekilde oyun alanında dolaşırken tıpçı, “tıp” diye bağırır. Öğrenciler sesi duyunca oldukları yerde donarlar. Sallanan, hareket eden oyuncu olursa yeni tıpçı o kişi olur. 
Çürük Yumurta: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler daire çizgisinde çömelirler, ellerini dizleri önünde kenetlerler. Oyun başlayınca ebe dairenin ortasında dolaşmaya başlar. “Bu yumurta sağlam mı? çürük mü?” der ve bir arkadaşının başına hafifçe dokunur. Dokunulan öğrenci düşmeden, çömelik pozisyonda dengede kalmaya çalışır. Dengesi bozulup geriye düşen ya da kenetli elleri çözülen kişi oyunu kaybeder. Sona kalan birkaç öğrenci alkışlanır. 
Asiye As: Öğrenciler el ele tutuşarak daire oluştururlar. Bir yandan aşağıdaki sözleri ezgiyle söylerken bir yandan da sağa ya da sola doğru yürüyerek dönerler. Yürüme ve şarkı temposu giderek hızlanır. Öğrenciler koşmaya başlarlar. Şarkının üçüncü, dördüncü söylenişinin bitiminde ellerini bırakarak birden bire yere çömelirler. Çömelirken yere düşen öğrenciler için “heyyyyyyy” diye bağırılır
Altın tas,
Ayağıma basma,
Tahtaya bas.
Tahta çürük,
Çivi tutmaz.
Asiye büyük,
Kin tutmaz. 
Oynayan Minder: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Her grubun kendine ait bir minderi olur. Minderin altına toplar saklanır. Öğrenciler aralarından bir öğrenci seçerler ve bu öğrenci minderin üzerine çıkar. Diğer öğrenciler minderin etrafından tutarak minderi sağa, sola hareket ettirirler. Minderin üzerindeki öğrenciyi minderin dışına çıkarmaya veya ellerini mindere değdirmeye çalışırlar. Sırayla yer değiştirirler. 
Tilki Kapanı Oyunu: Öğrencilerin arasından iki gönüllü kişi seçilir. Bu iki oyuncu karşılıklı olarak kollarını birbirine uzatıp yukarı-aşağıya hareket ettirerek kaldırır, köprü yaparlar. Burası tilki kapanıdır. Diğer öğrenciler bu kapandan geçmek üzere sıralanırlar. Oyun, öğretmenin komutuyla başlar. Öğrenciler birer birer bu kapanın içinden geçmeye çalışırlar. Kapan aşağı-yukarı hareket ederek oyuncuların geçmesine yardımcı olur. Öğretmen ikinci kez komut verince aniden kollar aşağı indirilir ve kapan kapatılır. İçeride kalmış olan oyuncular yakalanmış sayılırlar ve onlar da diğer kapanın yanında ikinci ve üçüncü kapanı oluştururlar. Oyunda kapan dışında kalan son üç öğrenci tilki sayılır ve alkışlanır. 
Horoz Dövüşü: Öğrenciler iki kümeye ayrılırlar. Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir. Öğrenciler çömelirler. İki ellerinin avuçlarını arkadaşlarının yüzü hizasında açarlar. Oyun başladığında her öğrenci karşısındaki öğrencinin ellerinin içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır. Amaç karşısındakinin dengesini bozmak ve onu, ellerini yere değdirtmeye zorlamaktır. Bu oyun sırasında karşıdaki öğrencinin omzuna, göğsüne, dizlerine, başına vurulmaz yalnızca avuç içlerine vurulur. Ayağa kalkmadan dengeyi sağlamak için sağa-sola hareket edilebilir. Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren oyunu kaybetmiş sayılır. Hangi kümede yanan öğrenci çok olursa o küme oyunu kaybetmiş olur. 
Ayak Ayak Yürüme: Bir ayağın burnuna öteki ayağın topuğunu değdirerek yapılan yürüyüşe ayak ayak yürüme denir. Bu oyunda öğrenciler yaklaşık bir metre arayla arka arkaya dizilirler. Yerin elverişli durumuna göre dizilme, birerli ikişerli ya da üçerli olabilir. Oyun başladığında her öğrenci kollarını iki yana açar ayak-ayak yürür. Yürüme yolundan ayrılan, ayak-ayak yürümede yanlış yapan ya da dengesi bozulan olduğunda oyun tekrar başlar. 
Fırıldak Oyunu: Öğrenciler aralarından bir fırıldak seçerler. Öteki öğrenciler duvardan belirli uzaklıkta sıra olup beklerler. Fırıldak yüzünü duvara döner. Fırıldak 1-2-3- diye sayı sayarken, her sayışta iki elinin avuçlarını duvara vurur ve hemen arkasını döner. Fırıldağın sayı sayması sırasında diğer öğrenciler de durdukları yerden yürümeye başlarlar. Amaçları ebeye görünmeden gelip onun arkasına dokunmaktır. Öğrenciler yürürken fırıldak da saymasını bitirip hemen arkasına dönünce kimi yürürken görürse onun adını söyler. Adı söylenen öğrenciler yanmış olur. Fırıldak dönünce tüm öğrenciler durur. Duran öğrenciler yanmaz. Fırıldak yeniden saymak için arkasına döndüğünde yürüyüş yeniden başlar. Yanmadan gelip fırıldağa dokunan fırıldak olur. Oyun bu şekilde sürer. 
İstasyon: Oyun oynanacak mekan dörde bölünür. Öğrenciler eşit olarak bu bölgelere yerleştirilir. Her bölge, kendisine bir hayvan ismi koyar. Öğrenciler bölgelerinde çömelik durumda bekler. Öğretmen hangi alanın kartını yukarı kaldırırsa o bölgedeki öğrenciler ayağa kalkıp kendi bölgelerinin hayvan sesini hep birlikte söylerler. Bu sesi çıkarma öğretmenin ikinci kartı havaya kaldırışına kadar devam eder. Öğretmen ikinci kartı yukarı kaldırdığında birinci grup çömelir, yeni grup ayağa kalkar. Belli sürelerde bölgeler değiştirilir. Her grubun tüm bölgelere geçişine kadar oyun devam eder. 
Alanında Top Bırakma: Öğrenciler iki grup halinde çizgi ile ayrılmış alanlara dağılırlar. Ortada çok sayıda top vardır. Başlama komutuyla her öğrenci topları kendi alanından karşı alana atarak topları alanından uzaklaştırmaya çalışır. Belirli bir süre sonunda oyun durdurularak her iki alandaki toplar sayılır. Hangi grubun alanında daha çok top varsa o grup oyunu tekrar başlatır. 
Resmi Vur Sayıyı Al: Oyun oynanacak mekan içinde öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun önüne belirli mesafede meyve, sebze, hayvan, geometrik şekiller vb. çizilmiş resimler koyulur. Bu resimlere birden ona kadar rakamlar verilir. Resimler en çok on tane olur. Resimlerin çizildiği yerden belirli uzaklıkta öğrencilere düz bir çizgi çizilir ve bunun arkasında sıraya geçmeleri söylenir. Öğrenciler içi kum, nohut, fasulye vb. doldurulmuş keseleri sırayla bu meyvelerin üzerine atmaya çalışırlar. Gruptaki tüm öğrenciler atışlarını yaptıktan sonra oyun tekrar baştan başlar. 
Uzağa Fırlat: Öğrencilerin her birine birer top verilir ve sırasıyla ellerindeki topu oyun mekanın en uzak noktasına fırlatmaları istenir. En uzağa iki kez fırlatan öğrenciler birleşir. Oyun sonunda en çok öğrenci oluşturan grup belirlendiğinde oyun tekrar başlar. 
Üstünden Altından: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Belirli mesafede ellerinde karşılıklı ip tutan iki öğrenci olur. Öğretmenin “başla” komutuyla sıradaki öğrenciler ipi tutan kişilerin söyledikleri şekilde topu yuvarlarlar. İpi tutan “altından” derse topu, ipin altından; “üstünden” derse topu, ipin üstünden gönderirler. Atamayan öğrenci, ipi tutan öğrencilerden biriyle yer değiştirir. 
Çocuktum, Büyüdüm, Öğretmen Oldum: Sınıf sayısına göre öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruptan bir öğrenci öğretmen olur. Her grup için bir çizgi çizilir ve öğrenciler çizginin arkasında yan yana sıraya girerler. Öğretmen rolünde olan öğrenci arkadaşlarının karşısına geçer ve elindeki topu sırayla arkadaşlarına atar.(mesafe, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre öğretmen tarafından ayarlanır.) Öğrenci atılan topu tutabilirse yeni öğretmen o olur. Tutamazsa sıranın sonuna geçer
Havuç: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Havuca ulaşabilmek için oyun oynanacak mekanın değişik yerlerine engeller koyulur. Her grup öğretmenin “başla” komutu vermesiyle sıçrayarak atlama, yuvarlanma, koşma, zıplama, vb. gibi engellerden geçerek havuca ulaşması ve aynı yoldan geri gelmesi gerekir. Müzikle başlayan oyun öğretmenin müziği durdurmasıyla son bulur. En çok sepetine havuç toplayan öğrencilere topladıkları havuçlar için teşekkür edilir. 
Yerdeki Yuvarlak: Oyun oynanacak mekana çemberler yerleştirilir. Öğrenciler dört kişilik gruplara ayrılırlar. Öğrenciler belirlenen çizginin arkasında dururlar, ellerinde topa vurabilecekleri birer sopa, raket veya başka bir ekipman bulunur. Amaç ellerindeki topu çemberin içine yuvarlamaktır. En çok çember içine top sokan grup oyunu kazanmış olur. 
Yedi: Öğretmen oyun oynanacak mekana büyük bir yedi rakamı asar. Öğrencilere; “bu rakamın kış mevsiminde çok üşümüş olduğunu ve ısınmak için odun toplamaya çıktığını” söyler. Öğretmen; “7 ‘ ye yardım etmeleri gerektiğini ve bu rakam için odun toplayacaklarını” söyler. Yardım için öğrencilerin yedi defa sıçrayıp, yedi adım koşup, odunlara ulaşılacağını aynı yoldan geri dönüleceğini söyler. Öğrenciler gruplara ayrılır. Belirli mesafelere çeşitli ekipmanlar koyulur. Öğretmenin “başla” komutunu vermesiyle grubun başındaki kişiler bu yönergeleri takip edip odun alırlar ve aynı şekilde geri dönerler. Odunları ilk toplayan grup kazanmış olur. Oyun için değişik yönergeler verilebilir (kayarak yürüme, kedi gibi yürüme sekerek yürüme gibi). 
Sebzeler Ve Meyveler: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Gruplar iki sıralı derin kolda dizilirler. Bir gruba meyveler adı verilir. Her dizinin 10-15 adım kadar karşısına, bir daire çizilir. Oyun yöneticisi;” sebzeler, meyveler yerine” diye bağırınca bütün öğrenciler koşarak kendi çemberlerinin içine girerler. Geç kalan öğrenci dükkana giremeyen öğrenci olur. Öğretmen ikinci bir işaretle “pazar yerine” dediği zaman takımlar eski halini alır. Bu sırada geç kalan, yerine ulaşamayan öğrenciler gruplarına geri dönerler.
Dört Kere Zıpla, Üç Kere El Çırp: Öğrenciler ayakta daire şeklinde dururlar. Oyunu yöneten öğrenci elinde tuttuğu ekipmanları arkadaşlarına göstererek, elinde gösterdiği eşyaların sayısı kadar el çırpmalarını ister. Öğrenciler gösterilen ekipman kadar el çırparlar ve hiç konuşmazlar. Oyunun ikinci turunda gösterilen iki ekipmanın birincisinde zıplaması, ikincisinde el çırpması istenir. Daha sonraki aşamalarda “el çırp, ayağını vur, çömel” gibi yönergelerle oyuna devam edilir. 
Kelime Yazma Oyunu: Öğrenci sayısına göre a4 kağıda öğrencilerin rahat okuyabileceği puntoda harf yazılır ve öğrencilere dağıtılır.Sınıf iki gruba ayrılır.Her gruptan bir öğrenci seçilir.Öğretmen iki gruba aynı kelimeyi söyleyince diğer öğrenciler ellerindeki kağıtlar havada kaçışırlar.Seçilen öğrenciler kelimeyi tamamlamaya çalışır.
Köpek Balığı İle Karabatak: Öğrencilerden biri köpek balığı, diğerleri karabatak olmak üzere seçilir. Öğretmenin “köpek balığı” geliyor komutuyla köpek balığı karabatakları kovalamaya başlar. Yakalanacağını anlayan karabatak diğer bir karabatakla eşleşip sırt sırta durursa yakalanmaktan kurtulur. Bunu yapamadan tutulursa köpekbalığı olup oyuna devam eder. En son üç karabatak kalıncaya kadar oyuna devam edilir. 
Renk Oyunu: Oyun oynanacak alan ikiye bölünür. Bu alanlardan biri sarı diğeri mavi alandır. Öğrencilerin hepsi sarı alanın içinde bulunurlar ve her öğrenciye bir renk seçmesi söylenir. Öğretmen bu renk isimlerinden birinin adını söyler. Rengi söylenen öğrenci mavi alana doğru koşmaya çalışırken diğer öğrenciler de o öğrenciyi mavi alana geçmeden yakalamaya çalışır. Oyuncu yakalanırsa tekrar oyun alanına döner. Yakalanmadan geçerse mavi alanda kalır. Mavi alana en çok geçebilen öğrenciler alkışlanır. 
Dediğimi Yap: Öğrenciler gruplara ayrılır. Herkes sırayla lider olur ve diğer arkadaşlarına komut verir. Komutu verirken önce kendi adını kullanarak “Ali diyor ki” diyerek oyuna başlanır. Örneğin “Ali diyor ki kafanızı kaşıyın”, “Ali diyor ki sağ elinizi kaldırın”. Diğer öğrenciler bu hareketleri yapmaya çalışır, yanlış yapan oyundan çıkar. En son kişi kalana kadar oyuna devam edilir. Son kalan kişi lider olur. Lider olan öğrenci yeni komutu verecek kişi olur. 
Aç Kuşlar: Oyun oynanacak mekana büyük bir dikdörtgen çizilir. Öğrenciler dört eşit gruba ayrılır ve dikdörtgenin her köşesine bir grup yerleştirilir. Bu gruplar aç kuşlardır. Dikdörtgenin orta kısmına ise ekipmanın yerleştirileceği bir daire çizilir. Bu alana değişik ekipmanlar koyulur. Öğretmenin komutuyla köşelerinde duran kuşlar belirlenen kurallara göre orta alanda bulunan ekipmanlardan alarak köşelere getirmeye çalışırlar. En fazla ekipman getiren grup alkışlanır
Dünya Ve Uzay: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Ebe olan kişi diğer öğrencileri yakalamaya çalışır. Yakalanan öğrenciler, ellerini duvara yaslarlar. Bu şekilde köprü yaparlar. Yakalanmayan öğrenciler, köprünün altından geçip yakalanan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırlar. Kurtulanöğrenciler tekrar kaçmaya başlarlar. Ebe olan öğrenci, bütün öğrencileri yakalayınca başka bir öğrenci ebe olur. 
Çömel-Kurtul: Bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler oyun oynanacak mekana serbestçe dağılırlar. Ebe olan, kişi öğrenciler içinden birini yakalamaya çalışır. Yakalanmak üzere olan öğrenci, ebe kendisine yaklaşınca yere çömelirse yanmaktan kurtulur. Çömelmeden yakalanırsa yanar. Yakalanan öğrenci ebe olur. 
Bum Oyunu: Oyun oynanacak mekanda öğrenciler daire şeklinde otururlar. Öğretmen “şimdi bumm oyunu oynayacağız.” der. Seçtiği bir öğrenciyi göstererek “Ali’ den başlayacağız oyuna” der. Ali’den başlayarak Ali bir diyecek, Ayşe iki, Hasan üç…beşinci öğrenciye gelince o “bummm” diyecek. Sonra beşinci öğrencinin yanındakinden yeniden başlayarak oyun devam edecek. Her beş sayıda “bummmm” denilerek oyun devam edecek. Öğrenci sayısına göre bum denilen sayı azaltılıp çoğaltılabilir. 
Elden Ele Top Kimde: Sınırları belirlenmiş mekanda öğrenci sayısı dikkate alınarak daireler çizilir (dairelerdeki öğrenci sayısı en fazla 10 en az 5 olmalıdır.). Öğrenciler çizgilerin üzerine eşit aralıklarla dizilir. Her dairede bir öğrenci başlangıç noktası olarak belirlenir ve eline bir top verilir. Öğretmenin verdiği komutla öğrenciler topu elden ele vererek başlangıç noktasına ulaştırmaya çalışır. İlk ulaştıran grup diğer gruplar tarafından alkışlanır. 
Köprü Nöbetçisi: Oyun oynanacak mekana dikdörtgen bir alan çizilir. Bu köprü olur. Öğrenciler kendi aralarında sayışarak dört öğrenci seçerler. Bunlar da köprünün köşelerinde bulunan nöbetçiler olurlar. Bu öğrencilerin görevleri kimseyi köprüden geçirmemektir. Öteki çocuklar köprünün uzun kenarlarından birinin dışında dururlar. Yapacakları iş; karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir. Geçmek için köprüye giren öğrenciyi nöbetçiler kovalar, nöbetçiler öğrencilere elle dokunmaya çalışırlar. Dokunulan öğrenci vurulmuş olur. Vurulan yanar ve oda ötekiler gibi nöbetçi olur. Oyun böylece sürer. Vurulmadan karşıya geçen öğrenci oyunu kazanmış sayılır ve alkışlanır. 
Beş Taş: Oyunu oynayabilmek için beş adet küçük ve yuvarlağa yakın taş seçilir. Taşlar elde yuvarlanır ve gelişigüzel atılır. Oyuncu içlerinden bir taş alır, havaya (yüksekliği az) atar, taş havada ikin yerdeki taşlardan birini alır. Yerdeki taşı alırken diğer taşlara dokunmaz. Bütün taşlar alındıktan sonra yine taşlar atılır, sol el ile bir köprü yapılarak sağ eldeki taş havaya atılır. Taş daha havada iken taşlardan birini köprünün altından geçirir. Taşları herhangi bir şekilde birbirine değen öğrenciler sıralarını karşılarındaki oyuncuya verirler. 
Kıskanç Tavuklar: Öğrenciler iki gruba ayrılıp karşılıklı dururlar. Gruptakiler birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. Grupların en önünde bulunanlara anaç tavuk, arkadakilere de civcivler denir. Önde bulunan anaç tavuklar grubun arkasında bulunan civcivlerini diğer gruba kaptırmamaya çalışır. Bunu yaparken bir taraftan da karşı grubun civcivlerinden yakalamaya çalışırlar. Bu sırada bellerinden tutan öğrencilerden biri koparsa o grup oyunu kaybetmiş olur. 
Çöp Toplama: Birkaç ekipman oyun oynanacak mekanın değişik yerlerine saklanır. Öğrencilerden saklanan bu ekipmanları belirlenen zamanda bulmaları istenir. Öğrenciler birlikte hareket ederek en kısa sürede saklanan ekipmanları bulmaya çalışırlar. 
İstop: Öğrenciler daire oluştururlar. Oyunu başlatmak için öğrencilerden biri ebe olur. Ebe öğrencilerden birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere düşerken adı söylenen öğrenci topu havada yakalarsa başka birinin adını söyleyerek topu yeniden havaya atar. Topu havada tutamayan öğrenci topu yerden eline aldığında “istop” diye bağırır. Kaçışan öğrencilerden “istop” dendiği anda oldukları yerde durmak zorundadır. Bu durumda ebe duran öğrencilerden birini topla vurmaya çalışır. Vurulan öğrenci bir puan kaybeder ve ebe o olur. Üç kere vurulan öğrenciye bir isim verilir. Oyun, en son isim verilmemiş öğrenci kalıncaya kadar devam eder. 
Benzer Oyunlar İçin
 

Yorumlar - Yorum Yaz